Aktualni EU i državni natječaji

Centralizirani natječaji 

Centralizirane programe zajednice (programi unije) provode različiti direktorati Europske komisije u skladu s usvojenim programom rada i programskim ciljevevima. Najvažniji direktorati Europske komisije su: DG Enterprise & Industry, DG Education & Training, DG Environment, DG Employment and Social Affairs, DG Economic and Financial Affairs i DG Research and Innovation.

U okviru  ovih natječaja organizacije izravno prijavljuju svoje projekte odgovarajućim direkcijama Europske komisije. 

Prijava je složena, u smislu da ponekad ovi natječaji EU zahtijevaju suradnju više partnera iz različitih zemalja. U najvećem broju slučajeva prijave se izrađuju na engleskom jeziku.


Među najpoznatije centralizirane programe (programe unije) ubrajaju se:

Progress;
Okvirni program 7 (FP7);
Okvirni program za konkurentnost i inovacije – COSME;
Program za cjeloživotno obrazovanje;
• Europa za građane;
Media;
• Kreativna kultura 2014-2020;
Horizon 2020;
EUREKA
• Erasmus za sve;
Marco Polo II;
•  Youth in Action;
 
i mnogi drugi.

 

Decentralizirani natječaji

Decentralizirani programi su programi, za koje se financijska sredstva dijele putem natječaja izdanih na nacionalnoj razini (a ponekad i regionalnioj). Strukturni fondovi u službi su Kohezijske politike Europske unije, čiji je cilj ostvarenje gospodarske i društvene kohezije, odnosno ujednačenog razvoja Europske unije. Financiraju se razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU kao i promicanju ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. 

Decentralizirani natječaji su objavljeni od strane nadležnih nacionalnih institucija - ministarstava, agencija i  fondova.

U usporedbi s centraliziranim programima prijava na ove natječaje je manje zahtjevna te se prijave najčešće podnose na hrvatskom jeziku. 
 
Glavni fondovi iz kojih se financira Kohezijska politika EU jesu:

• Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF);
• Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF);
• Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF);
• Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD);
• Europski ribarski fond (European Fisheries Fund, EFF).

 

Za informacije u vezi s planiranom objavom natječaja kontaktirajte nas na: tel.: 01/ 5802 025 , e-pošta: info@eufondia.hr.

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr